Life Review Letter

This "Dear Friends and Family Letter" template is about the 7 tasks of life review. Use this template to write a life review letter to your loved ones as follows:

  • Please complete one or more of the seven tasks, however you wish.
  • Once you complete the template and click submit, the tool will render your letter as a draft
  • Carefully review and edit the draft letter until you feel that it truly reflects your thoughts and feelings, before printing and saving it in a safe place.
  • Review your life review letter once a year and update it as needed.
  • This is a sensitive and emotional topic. Please proceed with caution.

Gamitin ang template na ito kung sa kasalukuyan ay mayroonkang anumang hindi gumagaling na sakit tulad ng cancer, pagpalya ng puso, pagpalya ng bato, atbp.:

Aking pangalan

Mga Minamahal na Kaibigan at Kapamilya,

Nauunawaan kong nahihirapan kayo dahil sa aking sakit. Nagsusumikap kayo upang suportahan at alagaan ako bukod pa sa lahat ng iba ninyong tungkulin at responsibilidad. Hayaan ninyo akong magsimula sa pamamagitan ng pagsasabing lubos akong nagpapasalamat sa inyo para sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa paglaban ko sa aking sakit.

Gawain 1 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pagkikilala sa mga tao sa inyong buhay:
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao sa iyong buhay na ipinagmamalaki mo. Gamitin ang pagkakataong ito upang kilalanin ang kanilang mga tagumpay.

(hal. Tom, lubos kitang ipinagmamalaki dahil nakapagtapos ka sa high school nang may mga parangal; Carla, lubos kitang ipinagmamalaki dahil nakapasok ka sa swim team.)

Para kay:


Gusto kong malaman ninyong lubos ko kayong ipinagmamalaki.

Gawain 2 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pag-alala sa Mahahalagang Sandali:

Narito ang ilan sa pinakamahahalagang bahagi ng aking buhay at ang mga sandaling hindi ko malilimutan.

Sa espasyo sa ibaba, pakilista ang mahahalagang bahagi sa iyong buhay at ang mga makabuluhang sandaling gusto mong alalahanin.

Halimbawa 1: Natatandaan ba ninyo ang reunion ng ating pamilya noong 2014 at lahat tayo ay nag-camping at pinagmasdan natin ang magandang paglubog ng araw sa karagatan—ang araw na iyon ay isang napakagandang biyaya.
Halimbawa 2: Natatandaan ba ninyo noong gumawa si David ng treehouse at noong pumasok ako, bumagsak ito at kumalabog nang malakas—napasugod ang lahat ng kapitbahay dahil sa lakas ng tunog at nagtawanan tayong lahat noong gabing iyon.

Para kay:Gawain 3 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Paghingi ng Tawad:
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao maaaring nasaktan mo. Gamitin ang pagkakataong ito upang hingin ang kanilang pagpapatawad para sa mga partikular na bagay.

(hal. Tom, humihingi ako ng tawad dahil hindi ako nakapunta sa iyong graduation; Carla, sana ay hindi ko na lang nasabi ang ilang masasakit na salitang nabitiwan ko noong nag-away tayo.)

Para kay:

Gusto kong humingi ng tawad dahil nasaktan ko kayo. Lubos ko iyong pinagsisisihan.

Gawain 4 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pagpapatawad sa Ibang Tao:
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao maaaring nakasakit sa iyo. Gamitin ang pagkakataong ito upang patawarin sila.

(hal. Tom, pinapatawad na kita sa hindi mo pagpunta noong graduation ko; Carla, pinapatawad na kita sa nangyari noong libing ni nanay.)

Para kay:

Gusto kong malaman ninyong handa na akong kalimutan iyon. Magtulungan tayo upang ayusin ang ating relasyon sa hinaharap.

Gawain 5 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pagpapasalamat:
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao sa iyong buhay na gusto mong pasalamatan. Gamitin ang pagkakataong ito upang sabihin kung ano ang ginawa nila para sa iyo at kung bakit ka nagpapasalamat.

(hal. Tom, salamat sa pagsama sa akin sa simbahan tuwing Linggo noong kinailangan ko nang huminto sa pagmamaneho.Carla, salamat sa pagiging isang napakabuting kaibigan.)

Para kay:

Gusto ko kayong pasalamatan para sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin.

Gawain 6 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pagsasabi ng "Mahal kita":
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao sa iyong buhay na mahal mo. (hal. Tom, mahal na mahal kita.Para na kitang anak.Carla, mahal kita dahil ikaw ang pinakamabait na kapatid sa buong mundo.)

Para kay:


Gusto kong malaman ninyong mahal na mahal ko kayo.

Gawain 7 ng Pagbabalik-tanaw sa Buhay: Pamamaalam:
Sa espasyo sa ibaba, pakisulat ang mga pangalan ng mga tao sa iyong buhay na gusto mong bigyan ng mga partikular na mensahe ng pamamaalam. (hal. Tom, alagaan mo ang iyong sarili.Carla, palagi kitang babantayan.)

Para kay:

Gusto kong malaman ninyong anuman ang kalabasan nito para sa akin, lubos akong nagpapasalamat sa inyo para sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit. Kahit na makaranas ako ng sakit o hirap sa aking pagpanaw, hindi ko gustong makadama kayo ng anumang pagsisisi, galit o lungkot dulot nito. Wala nang higit pang magpapalungkot sa akin kaysa sa malaman kong namimighati kayo sa aking pagpanaw.

Salamat sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin. Tunay na isang karangalan, kasiyahan at biyaya ang maging bahagi ka ng aking buhay.
Hinihiling kong mahanap ninyo ang kapayapaan, pag-ibig at kasiyahan sa mga susunod pang taon.

Mahal na mahal ko kayo.

Sumasainyo,