Life Review Letter

This "Dear Friends and Family Letter" template is about the 7 tasks of life review. Use this template to write a life review letter to your loved ones as follows:

  • Please complete one or more of the seven tasks, however you wish.
  • Once you complete the template and click submit, the tool will render your letter as a draft
  • Carefully review and edit the draft letter until you feel that it truly reflects your thoughts and feelings, before printing and saving it in a safe place.
  • Review your life review letter once a year and update it as needed.
  • This is a sensitive and emotional topic. Please proceed with caution.

Gamitinang template naito kung sakasalukuyan ay walakanganumanghindigumagalingnasakittulad ng cancer, pagpalya ng puso, pagpalya ng bato, atbp.:

Akingpangalan

MgaMinamahalnaKaibigan at Kapamilya,

Kung nababasaninyoito, angibigsabihin ay biglaan at hindiinaasahanangakingpagpanaw. Alamkongangbiglaankongpagpanaw ay isangnapakalakingpagsuboksainyo at saatingmgamahalsabuhay. Hinihingikoanginyongkapatawaran para sakalungkutangito at dahilhindinaakonagkaroon pa ng pagkakataongmagpaalam. Hayaanninyoakongmagsimulasapamamagitan ng pagsasabinglubosakongnagpapasalamatsainyo para sainyongpagmamahal at pagmamalasakit.

Gawain 1 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Pagkikilalasamgataosainyongbuhay:
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataosaiyongbuhaynaipinagmamalaki mo. Gamitinangpagkakataongitoupangkilalaninangkanilangmgatagumpay.

(hal. Tom, luboskitangipinagmamalakidahilnakapagtaposkasa high school nang may mgaparangal; Carla, luboskitangipinagmamalakidahilnakapasokkasa swim team)

Para kay:


Gusto kongmalamanninyongluboskokayongipinagmamalaki.

Gawain 2 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Pag-alalasaMahahalagangSandali:

Naritoangilansapinakamahahalagangbahagi ng akingbuhay at angmgasandalinghindikomalilimutan.

Saespasyosaibaba, pakilistaangmahahalagangbahagisaiyongbuhay at angmgamakabuluhangsandaling gusto mongalalahanin.

Halimbawa 1: Natatandaanbaninyoang reunion ng atingpamilyanoong 2014 at lahattayo ay nag-camping at pinagmasdannatinangmagandangpaglubog ng arawsakaragatan—angarawnaiyon ay isangnapakagandangbiyaya.
Halimbawa 2: Natatandaanbaninyonoonggumawasi David ng treehouse at noongpumasokako, bumagsakito at kumalabognangmalakas—napasugodanglahat ng kapitbahaydahilsalakas ng tunog at nagtawanantayonglahatnoonggabingiyon.

Para kay:Gawain 3 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Paghingi ng Tawad:
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataomaaaringnasaktan mo. Gamitinangpagkakataongitoupanghinginangkanilangpagpapatawad para samgapartikularnabagay.

(hal. Tom, humihingiako ng tawaddahilhindiakonakapuntasaiyong graduation; Carla, sana ay hindikonalangnasabiangilangmasasakitnasalitangnabitiwankonoong nag-away tayo.)

Para kay:
Gusto konghumingi ng tawaddahilnasaktanko kayo. Luboskoiyongpinagsisisihan.

Gawain 4 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: PagpapatawadsaIbang Tao:
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataomaaaringnakasakitsaiyo. Gamitinangpagkakataongitoupangpatawarinsila.

(hal. Tom, pinapatawadnakitasahindimopagpuntanoong graduation ko; Carla, pinapatawadnakitasanangyarinoonglibingninanay.)

Para kay:

Gusto kongmalamanninyongnaginghandaakongkalimutaniyon. Gustung-gusto korinsanangayusinangatingrelasyon.

Gawain 5 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Pagpapasalamat:
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataosaiyongbuhayna gusto mongpasalamatan. Gamitinangpagkakataongitoupangsabihinkunganoangginawanila para saiyo at kung bakitkanagpapasalamat.

(hal. Tom, salamatsapagsamasa akin sasimbahantuwingLinggonoongkinailangankonanghumintosapagmamaneho. Carla, salamatsapagigingisangnapakabutingkaibigan.)

Para kay:

Gusto kokayongpasalamatan para salahat ng nagawaninyo para sa akin.

Gawain 6 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Pagsasabi ng "Mahal kita":
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataosaiyongbuhaynamahal mo. (hal. Tom, mahalnamahalkita.Para nakitanganak.Carla, mahalkitadahilikawangpinakamabaitnakapatidsabuongmundo.)

Para kay:


Gusto kongmalamanninyongmahalnamahalko kayo.

Gawain 7 ng Pagbabalik-tanawsaBuhay: Pamamaalam:
Saespasyosaibaba, pakisulatangmgapangalan ng mgataosaiyongbuhayna gusto mongbigyan ng mgapartikularnamensahe ng pamamaalam. (hal. Tom, alagaanmoangiyongsarili.Carla, palagikitangbabantayan.)

Para kay:

gusto kong malaman ninyo na hindi mahalaga kung paano ang lahat ng ito ay lumiliko out para sa akin sa dulo, Lubosakongnagpapasalamatsainyo para sainyongpagmamahal at pagmamalasakit. Kahitnaako ay nakaranas ng sakit o hirapsaakingpagpanaw, hindikogustongmakadama kayo ng anumangpagsisisi, galit o lungkotdulotnito, dahilwalananghigit pang magpapalungkotsa akin kaysasamalamankongnamimighati kayo saakingpagpanaw.

Salamatsalahat ng nagawaninyo para sa akin. Tunaynaisangkarangalan, kasiyahan at biyayaangmagingbahagi kayo ng akingbuhay.
Hinihilingkongmahanapninyoangkapayapaan, pag-ibig at kasiyahansamgasusunod pang taon.

Mahal namahalko kayo.

Sumasainyo,